Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η χαμηλού βαθμού ηπατική στεάτωση σχετίζεται με μακροχρόνια υποστροφή του ΣΔ2 ανεξάρτητα από τον τύπο βαριατρικής-μεταβολικής χειρουργικής

Η χαμηλού βαθμού ηπατική στεάτωση σχετίζεται με μακροχρόνια υποστροφή του ΣΔ2 ανεξάρτητα από τον τύπο βαριατρικής-μεταβολικής χειρουργικής

Lautenbach A, Wernecke M, Mann O, et al. Low-Grade Hepatic Steatosis Is Associated with Long-term Remission of Type 2 Diabetes Independent of Type of Bariatric-Metabolic Surgery [published online ahead of print, 2022 Dec 12]. Obes Surg. 2022;10.1007/s11695-022-06406-0.

 

Η βαριατρική-μεταβολική χειρουργική μειώνει το βαθμό της στεάτωσης, της ηπατικής φλεγμονής και της ίνωσης σε ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία και μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD). Οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη σημαντική απώλεια βάρους, αλλά και ταυτόχρονα αποτελέσματα στην ομοιοστασία της γλυκόζης. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της NAFLD και της υποστροφής του ΣΔ2 μέχρι και 8 χρόνια μετά από διαφορετικές βαριατρικές επεμβάσεις.

Σε μια αναδρομή μελέτη που συμπεριλήφθηκαν 107 ασθενείς με παχυσαρκία και ΣΔ2 κατά την έναρξη, διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ της ιστολογικά αποδεδειγμένης NAFLD, όπως αυτή ορίζεται ως στεάτωση >5% στα ηπατοκύτταρα κατά το χρόνο του χειρουργείου, και της υποστροφής του ΣΔ2 έως και 8 χρόνια μετά από διαφορετικές βαριατρικές επεμβάσεις. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε μονοπαραγοντική μελέτη παλινδρόμησης.

Μακροχρόνια ύφεση του ΣΔ2 παρατηρήθηκε στο 56% των ασθενών (n = 60). Η παρουσία χαμηλού βαθμού στεάτωσης (grade 1) συσχετίστηκε με υποστροφή του ΣΔ2. Οι ασθενείς με σκορ ηπατικής στεάτωσης ≥ 2 είχαν υψηλότερα επίπεδα HbA1c κατά την έναρξη. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην προεγχειρητική παρουσία λοβώδους φλεγμονής, ηπατοκυτταρικού ballooning, ή ίνωσης μεταξύ των ασθενών που πέτυχαν την υποστροφή του ΣΔ2 συγκριτικά με αυτούς που δεν εμφάνισαν υποστροφή. Ο τύπος του χειρουργείου δεν επηρέασε την υποστροφή του ΣΔ2.

Συμπερασματικά, η παρουσία χαμηλού βαθμού ηπατικής στεάτωσης σχετίζεται με υποστροφή του ΣΔ2 μετά από επιμήκη γαστρεκτομή (SG) ή Roux-en-Y γαστρική παράκαμψη (RYGB). Συνεπώς, η βαριατρική χειρουργική θα πρέπει να συζητηθεί ως δυνατότητα σε πρώιμο στάδιο NAFLD σε ασθενείς με ΣΔ2.

 

Επιμέλεια: Κόρακας Εμμανουήλ

 

Top