Αρχή / Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΔΕ / Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες

Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες

EASD guidelines and statements

Diabetes Nutrition Study Group όπου υπάρχει όλη η βιβλιογραφία του Group 

ESC GUIDELINES

Top