Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ

CHAMBERLAIN AM, Cohen SS, Killian JM, Monda KL, et al. Lipid-Lowering Prescription Patterns in Patients With Diabetes Mellitus or Cardiovascular Disease. Am J Cardiol. 2019 Jul 15. pii: S0002-9149(19)30762

 

Η αυξημένη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη ή low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) αποτελεί γνωστό παράγοντα καρδιοαγγειακού κινδύνου (1). Η επίπτωσή της είναι ιδιαίτερα αυξημένη και παρά την ευρεία χρήση των στατινών, ποσοστό που αγγίζει το 75% των υψηλού κινδύνου ασθενών που λαμβάνουν ήδη στατίνη, δεν φτάνει τον στόχο που συνιστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες (2).

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η καταγραφή των επιπέδων και της συχνότητας παρακολούθησης της συγκέντρωσης LDL-C, των παραγόντων χορήγησης υψηλής δόσης στατινών και συνεπώς η πιθανή διαπίστωση μοντέλων συνταγογράφησης αντιλιπιδαιμικής αγωγής, σε πληθυσμό με πρωτοδιάγνωση καρδιοαγγειακής νόσου (ΚΑΑΝ) , Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) ή συνδυασμό ΚΑΑΝ και ΣΔ και για χρονικό διάστημα έως και 2 έτη από τη διάγνωση (3).

Στους ασθενείς με ΣΔ διαπιστώθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά συνταγογράφησης. Η πλειοψηφία αυτών περιλάμβανε μέτριας δόσης στατίνες. Οι υψηλής δόσης στατίνες δεν ξεπερνούσαν το 6% για τους ασθενείς με ΣΔ ή το 20% για ασθενείς με ΣΔ και ΚΑΑΝ νόσο. Παράγοντες χορήγησης αυτών ήταν η διάγνωση ΚΑΑΝ, συνδυασμός ΚΑΑΝ και ΣΔ, το άρρεν φύλο, η πρόσφατη μέτρηση LDL-C, ή η αυξανόμενη συγκέντρωση LDL-C. Οι ασθενείς με ΣΔ είχαν τις λιγότερες μετρήσεις LDL-C αλλά και τη μικρότερη επίτευξη στόχου LDL-C <70 mg/dl (14,3%), ενώ σχεδόν οι μισοί είχαν LDL-C > 100 mg/dl. Στην κατηγορία αυτή, διαπιστώθηκε επίσης καθυστέρηση στην έναρξη αγωγής με στατίνη, που υπολογίστηκε σε <50% στους 3 πρώτους μήνες και σε <60% στα 2 έτη από τη διάγνωση του ΣΔ.. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες, τα αποτελέσματα ήταν επίσης απογοητευτικά. Σχεδόν 25% των ασθενών με ΚΑΑΝ δεν λάμβανε υπολιπιδαιμική αγωγή. 30% των ασθενών με ΚΑΑΝ και 20% των ασθενών με ΚΑΑΝ και ΣΔ είχαν επίπεδα LDL-C >100 mg/dl, ενώ 32% και 42% αντίστοιχα είχαν επίπεδα < 70mg/dl.

Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΣΔ έχουν λιγότερες μετρήσεις, χαμηλούς ρυθμούς συνταγογράφησης και υψηλά ποσοστά εκτός θεραπευτικού στόχου. Τα ανωτέρω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία και με άλλες μελέτες, που δείχνουν υποθεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΔ, παρά το γεγονός ότι οι στατίνες στους ασθενείς αυτούς μειώνουν την επίπτωση ΚΑΑΝ κατά 22-37% (4,5). Η κατανόηση των λόγων για τους οποίους μια τόσο αποδεδειγμένου οφέλους θεραπευτική παρέμβαση υποχρησιμοποιείται, κρίνεται αναγκαία.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Emelia J. Benjamin, Michael J. Blaha, Stephanie E. Chiuve, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update: Α report from the American Heart Association. Circulation 2017; 135:e146-e603
  • Rodriguez F, Olufade T, Heithoff K, Friedman SH, Navaratnam P, Foody JM. Frequency of High-Risk Patients Not Receiving High-Potency Statin (from a Large Managed Care Database) Am J Cardiol 2015;115:190-195
  • Colhoun ΗΜ, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone SJ, Thomason MJ, Mackness MI, Charlton-Menys V, Fuller JH. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;364:685-696
  • Collins R, Armitage J, Parish S, Sleigh P, Peto R. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2003;361:2005-16.
Top