Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟKΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία για  το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ υπό δημοσίευση).

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) στην «Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα τρία πρώτα εξάμηνα αναφέρονται (α) στην Προληπτική Καρδιολογία, (β) στην Κλινική Καρδιολογία, (γ) στη Μεθοδολογία έρευνας, (δ) στην Πληροφορική της Υγείας – Η/Υ και (ε) στην Αντιμετώπιση Διοικητικών Καθηκόντων. Στο τέταρτο εξάμηνο το ΠΜΣ διεξάγεται η Διπλωματική Εργασία

Το ΠΜΣ λαμβάνει χώρα στη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και αρχίζει τον Οκτώβριο 2018.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Μαιευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1.000€/εξάμηνο.

Αριθμός υποτροφιών θα δοθεί με βάση τα κριτήρια του Νόμου 4485/17 και τον  Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η επιλογή ένταξης στο ΠΜΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 3. Επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπως αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών
 4. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
 6. Ερευνητική δραστηριότητα
 7. Δημοσιεύσεις
 8. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 9. Προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από 3/9/2018 μέχρι 18/9/2018,  στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462, Υπόψη κας. Λυγίας Κοκκαλιάρη και στο e-mail lugiakokkaliari_14@hotmail.com 

 • Αίτηση, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία
 • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών συνοδευόμενο από παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στην Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462, Υπόψη κας. Λ. Κοκκαλιάρη
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για τις προφορικές συνεντεύξεις μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών  και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462  (κα. Λυγία Κοκκαλιάρη, Τηλ. 210-5832352 Fax: 210-5832351).

Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/καθώς και στο site της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής www.cardiologyattikon.gr .

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής     

                                                                                                                                                                                                                  

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης                        

Top