Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Τροποποίηση του αλγορίθμου για τη θεραπεία του σακχαρώδη τύπου 2 κατόπιν ομόφωνης άποψης της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Τροποποίηση του αλγορίθμου για τη θεραπεία του σακχαρώδη τύπου 2 κατόπιν ομόφωνης άποψης της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, Zinman B. Medical Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: a Consensus Algorithm for the Initiation and Adjustment of Therapy. A Consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes.

Diabetes Care; 31: 1-11

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Τα σημαντικά δεδομένα που προκύπτουν από τον αναθεωρημένο αλγόριθμο είναι τα εξής:

 1. Τονίζεται η σημασία της επίτευξης χαμηλών τιμών γλυκαιμίας ήδη από την αρχή, έτσι ώστε να διατηρηθεί η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη σε χαμηλότερα επίπεδα μακροχρόνια, με συνέπεια μείωση της συχνότητας των χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη.
 2. Η χρήση μετφορμίνης θεωρείται ασφαλής μέχρι τιμές υπολογιζομένης κάθαρσης κρεατινίνης 30 ml/min.
 3. Η θεραπευτική απόδοση των δεύτερης γενεάς σουλφονυλουριών σε υπομέγιστες δόσεις θεωρείται περίπου πλήρης. Έτσι συνιστάται γενικώς η αποφυγή τιτλοποίησης των φαρμάκων αυτών μέχρι τη μεγίστη δόση. Οι σουλφονυλουρίες δεύτερης γενεάς αναφέρεται ότι πρέπει να προτιμώνται έναντι των παλαιοτέρων, για λόγους πρόληψης σοβαρών υπογλυκαιμικών επεισοδίων.
 4. Η χρήση της ροσιγλιταζόνης συνιστάται να αποφεύγεται.
 5. Όταν εφαρμόζεται ισουλινοθεραπεία, μετά το βήμα χορήγησης βασικής ινσουλίνης μία φορά την ημέρα και σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου HbA1c <7%, συνιστάται ο έλεγχος τιμών τριχοειδικού αίματος προ γεύματος, προ δείπνου και προ ύπνου. Αν οι τιμές αυτές βρεθούν εκτός στόχων, συνιστάται αντίστοιχα η χορήγηση ινσουλίνης ως εξής:
  1. Αν η προ γεύματος τιμή είναι υψηλή, χορήγηση ταχέως δρώσης ινσουλίνης στο πρόγευμα
  2. Αν η προ δείπνου τιμή είναι υψηλή, χορήγηση ταχέως δρώσης ινσουλίνης στο γεύμα ή ΝΡΗ στο πρόγευμα.
  3. Αν η προ ύπνου τιμή είναι υψηλή, χορήγηση ταχέως δρώσης ινσουλίνης στο δείπνο.


   Συνεχίζει η μέτρηση και στόχευση των προγευματικών τιμών, και μόνο αν αυτές είναι εντός στόχου και η HbA1c >7%, συνιστάται να γίνεται έλεγχος των μεταγευματικών τιμών τριχοειδικού αίματος και τιτλοποίηση των δόσεων της γευματικής ινσουλίνης.

 6. Η χορήγηση της μετφορμίνης συνιστάται να γίνεται προγευματικά, σε αντίθεση με όσα αναγράφονατι στο φυλλάδιο οδηγιών του φαρμάκου!
 7. Θεωρείται ότι όσοι ασθενείς λαμβάνουν από του στόματος αγωγή τέτοια που δεν προκαλεί υπογλυκαιμία, μπορούν να μην προβαίνουν σε αυτοέλεγχο του σακχάρου τριχοειδικού αίματος
 8. Η επιθετική αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας, ιδίως με ινσουλινοθεραπεία, κατά τη νεοδιάγνωση του διαβήτη τύπου 2, μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση της νόσου, δηλαδή σε ευγλυκαιμία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τη χρήση αγωγής.
 9. Στον αλγόριθμο δεν περιλαμβάνονται οι αγωνιστές της αμυλίνης, οι αναστολείς της α-γλυκοσιδάσης και οι αναστολείς του DPP-4, λόγω του ότι έχουν ισοδύναμη ή και κατώτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα φάρμακα που περιλαμβάνονται. Η χρήση των προαναφερομένων φαρμάκων συνιστάται σε εξατομικευμένες περιπτώσεις.
 10. Στον αλγόριθμο, στο πρώτο θεραπευτικό βήμα, μαζί με τις αλλαγές του τρόπου ζωής, συνιστάται η χορήγηση μετφορμίνης και εν συνεχεία, επί μη επιτεύξεως HbA1c <7%, η προσθήκη βασικής ινσουλίνης ή σουλφονυλουριών. Μετά αποτυχία και αυτού του σχήματος, συνιστάται η εντατικοποιημένη ινσουλινυθεραπεία.
 11. Ως λιγότερο μελετημένης και τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας θεραπευτικές επιλογές θεωρούνται η προσθήκη πιογλιταζόνης ή μιμιτικών του GLP μετά το πρώτο θεραπευτικό βήμα (των αλλαγών του τρόπου ζωής σε συνδυασμό με μετφορμίνη). Εν συνεχεία, επί μη επιτεύξεως HbA1c <7%, συνιστάται η προσθήκη σουλφονυλουριών στην πιογλιταζόνη ή η αντικατάσταση όλων από βασική ινουλίνη μαζί με τη μετφορμίνη και τη συνέχιση των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων.
 12. Όταν υπάρχει σοβαρά απορυθμισμένος διαβήτης με ενδείξεις καταβολισμού συνιστάται να γίνεται έναρξη ινσουλινοθεραπείας μαζί με αλλαγές του τρόπου ζωής. Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται μέχρις ομαλοποιήσεως της κατάστασης και μετά να γίνεται δοκιμή χορήγησης από του στόματος αγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: Πρέπει να είναι σαφές ότι παρότι οι θέσεις αυτές αποτελούν ομόφωνη τοποθέτηση δύο κορυφαίων Διαβητολογικών Εταιρειών, συνιστούν έναν απλό θεραπευτικό αλγόριθμο, που δημοσιεύτηκε με σκοπό να βοηθηθούν οι γιατροί στην αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη τύπου 2. Άλλες του θέσεις, όσες είναι στηριγμένες σε ισχυρά τεκμήρια, θα βρουν σύμφωνη την πλειοψηφία των ιατρών και αργά ή γρήγορα θα περάσουν στα εγχειρίδια θεραπευτικής του διαβήτη, άλλες ίσως όχι. Δεν αποτελούν πάντως σε καμία περίπτωση απόλυτους-απαραβίαστους κανόνες. Ο χρυσούς κανόνας της θεραπευτικής παραμένει η εξατομίκευση της αγωγής, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Top