Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η χρησιμότητα της φαρμακευτικής δοκιμασίας με ντοβουταμίνη για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Η χρησιμότητα της φαρμακευτικής δοκιμασίας με ντοβουταμίνη για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Stressechocardiography for risk stratification of asymptomatic patients with type 2 diabetes mellitus. 


Fateh-Moghadam S, Reuter T, Htun P
, Plöckinger U, Dietz R, Bocksch W. Int J Cardiol 2009; 131:288-90.

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου
 
 Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η χρησιμότητα της φαρμακευτικής δοκιμασίας με ντοβουταμίνη (stressechocardiography, SE) για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2), οι οποίοι δεν είχαν γνωστή στεφανιαία νόσο. Μελετήθηκαν 211 ασυμπτωματικοί ασθενείς με ΣΔΤ2, εκ των οποίων 177 υποβλήθηκαν σε κλασσική δοκιμασία κοπώσεως σε τάπητα και 34 σε SE, με βάση τις κλασικές ενδείξεις κάθε μεθόδου. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 11+/-2 μήνες.
 Ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο θεωρήθηκε η εμφάνιση οποιουδήποτε μείζονος καρδιαγγειακού συμβάματος, δηλαδή θανάτου, μη θανατηφόρου ΟΕΜ, επέμβαση επαναγγείωσης των στεφανιαίων, ΑΕΕ, οξεία ισχαιμία κάτω άκρων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 39 ασθενείς εμφάνισαν κάποιο από τα προαναφερθέντα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα.
 Η SE ανίχνευσε σωστά 33 από τους 39 αυτούς ασθενείς, δείχνοντας σιωπηλή ισχαιμία πριν την εμφάνιση του συμβάματος. Σε ένα μοντέλο πολλαπλής λογιστικής εξάρτησης, η θετική SE φάνηκε να είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγων εμφάνισης μείζονος καρδιαγγειακού συμβάματος εντός 11+/-2 μηνών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η φαρμακευτική δοκιμασία με ντοβουταμίνη αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Top