Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Συναινετική απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη σχετικά με την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

Συναινετική απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη σχετικά με την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

International Diabetes Federation consensus on prevention of type 2 diabetes
Mayor, S.

International Journal of Clinical Practice 2007; 61: 1773-1775

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Οι υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο ενθαρρύνονται να αναπτύξουν συστήματα διαλογής – προσυμπτωματικού ελέγχου για άτομα με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 καθώς και να λάβουν μέτρα για τη μείωση της επίπτωσης της νόσου. Στη συναινετική απόφαση (consensus) της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (International Diabetes Federation) αναφέρεται ότι μετά την αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η ομάδα διαπίστωσε ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις ότι η πρωιμότερη ανίχνευση ατόμων με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη και ατόμων με παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη διαβήτη, ακολουθούμενη από παρεμβάσεις για καθυστέρηση ή πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 και βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου μπορεί να επιφέρει κλινικά σημαντικές μειώσεις στην επίπτωση του διαβήτη, των επιπλοκών του και της συνοσηρότητας. Για να ανιχνευτούν τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο προτείνεται ο ευκαιριακός προσυμπτωματικός έλεγχος από υγειονομικό προσωπικό, με τη χρήση μιας απλής λίστας παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνει την ηλικία, την περίμετρο μέσης και το οικογενειακό ιστορικό. Η γλυκόζη του πλάσματος πρέπει να μετριέται σε όσους βρεθούν να έχουν αυξημένο κίνδυνο. Τα άτομα με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη και διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα σε παρέμβαση για αλλαγή του τρόπου διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για έλεγχο του σωματικού βάρους, υγιεινό τρόπο διατροφής και τακτική άσκηση για πρόληψη της ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. Όσον αφορά το πληθυσμιακό επίπεδο, η Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη συνιστά ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων για το διαβήτη από τις κυβερνήσεις των χωρών. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που να ενθαρρύνουν τα άτομα να προβαίνουν σε τακτική, μέτριας έντασης άσκηση και να διατηρούν το βάρος τους σε φυσιολογικά όρια. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να αποκτήσουν και να διατηρήσουν  φυσιολογικό για το ύψος τους βάρος.
Top