Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Ο τύπος της αντικαταθλιπτικής αγωγής και ο κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με υπέρταση.

Ο τύπος της αντικαταθλιπτικής αγωγής και ο κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με υπέρταση.

Type of antidepressant therapy and risk of type 2 diabetes in people with depression

Lauren C. Brown, Sumit R. Majumdar, Jeffrey A. Johnson

Diabete Research and Clinical Practice 2008; 79: 61– 67

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

 

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη που διατρέχουν τα άτομα με κατάθλιψη ανάλογα με την αντικαταθλιπτική αγωγή που λαμβάνουν. Πρόκειται περί μελέτης ασθενών – μαρτύρων που διενεργήθηκε στη επαρχία του Καναδά Saskatchewan μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και Δεκεμβρίου 2001. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 4.07 έτη. Ο διαβήτης και η κατάθλιψη καθορίστηκαν με βάση τους διαγνωστικούς κωδικούς ICD-9 και τη λήψη αντίστοιχης αγωγής. Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής εξάρτησης για την εκτίμηση των odds ratio (OR) και των διαστημάτων εμπιστοσύνης (95% confidence intervals, CI). Βρέθηκαν 2391 άτομα με κατάθλιψη υπό αγωγή. Η μέση ηλικία ήταν 53.6 (S.D.: 16.4) και 68% ήταν γυναίκες. Μετά πολλαπλές εξομοιώσεις, η σύγχρονη χρήση εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) και τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών (TCA) σχετιζόταν με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (εξομοιωμένο OR: 1.89; 95% CI: 1.35–2.65).

Συμπεράσματα: Η σύγχρονη χρήση TCA και SSRI σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με τη χρήση μόνο TCA. Τα άτομα που λαμβάνουν συνδυασμό TCA και SSRI πρέπει να παρακολουθούνται στενά για πιθανή ανάπτυξη διαβήτη.


Top