Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Μακροχρόνια παρακολούθηση μετά την αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στον ΣΔ Τ2.

Μακροχρόνια παρακολούθηση μετά την αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στον ΣΔ Τ2.

Ηolman RR, Paul SK, Bethel MA, Neil HA, Matthews DR. Long-term follow-up after tight control of blood pressure in type 2 diabetes.

N Engl J Med 2008; 359:1565-76.

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Πρόκειται για 10-ετή παρακολούθηση μετά το τέλος της αρχικής μελέτης UKPDS που εξέτασε το κατά πόσον η μείωση του κινδύνου εμφάνισης μικρο- και μακρο-αγγειοπαθητικών συμβαμάτων που παρατηρήθηκε κατά την αρχική μελέτη διατηρείται μετά το τέλος της ενεργού παρέμβασης. ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην αρχική μελέτη, από 5102 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔΤ2, 1148 ασθενείς με υπέρταση τυχαιοποιήθηκαν σε εντατικοποιημένο ή λιγότερο εντατικοποιημένο αντιυπερτασικό έλεγχο. Στον μετά το τέλος της αρχικής μελέτης έλεγχο, 884 ασθενείς παρακολουθήθηκαν επί 5-ετία με ετήσιες επισκέψεις στα κέντρα που συμμετείχαν στη UKPDS, χωρίς να γίνει προσπάθεια να διατηρηθούν οι αγωγές στις οποίες είχαν προηγουμένως τυχαιοποιηθεί, αλλά με προσπάθεια επίτευξης των κατώτερων δυνατών επιπέδων γλυκόζης και ΑΠ. Μετά το πέρας της 5-ετίας, και μέχρι τη συμπλήρωση της 10-ετίας η κατάσταση της υγείας των ασθενών εκτιμάτο με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Εκτιμήθηκαν 7 συμβάματα, με βάση την αρχική τυχαιοποίηση των ασθενών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι διαφορές στην αρτηριακή πίεση μεταξύ των 2 ομάδων (εντατικοποιημένου ή λιγότερο εντατικοποιημένου αντιυπερτασικού ελέγχου) που παρατηρήθηκαν κατά την αρχική μελέτη εξαφανίστηκαν μετά από 2 χρόνια από το τέλος της μελέτης. Τα οφέλη που αποδείχθηκαν στην ομάδα των ασθενών με αυστηρή ρύθμιση της ΑΠ αρχικά (που πέτυχαν ΣΠ<10mmhg και ΔΠ<5mmhg σε σχέση με τα άτομα με λιγότερο αυστηρή ρύθμιση) δεν είχαν διάρκεια γιατί η αρτηριακή πίεση δεν διατηρήθηκε χαμηλή, παρότι δεν ήταν ιδιαιτέρως υψηλή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μείωση εμφάνισης επιπλοκών στην ομάδα με τα αυστηρά μέτρα ρύθμισης της ΑΠ δεν παραμένουν στατιστικά σημαντικά όταν οι διαφορές στην ΑΠ δεν διατηρούνται. Γρήγορη, καλή και συνεχής ρύθμιση της ΑΠ σε ασθενείς με ΣΔ2 αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη μείωση των μικρο- και μακρο-αγγειακών παθήσεων. Απαιτείται η διατήρηση της καλής ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης, προκειμένου να διατηρηθούν τα οφέλη.
Top