Αρχή / Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία / Προκήρυξη Χρηματοδότησης Ερευνητικού Προγράμματος εις μνήμην Καθηγητή Α. Κοφίνη (2020)

Προκήρυξη Χρηματοδότησης Ερευνητικού Προγράμματος εις μνήμην Καθηγητή Α. Κοφίνη (2020)

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, με τη  θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης νέων πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων (που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα), αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη δια της παροχής  οικονομικής συνδρομής ώστε να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Θα χρηματοδοτηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα με ποσό ύψους έως 7.000  ευρώ, εις μνήμην του Καθηγητή Α. Κοφίνη, ως οικονομική βοήθεια για το έτος 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2021

 

  Προϋποθέσεις:

 • Ενεργά Τακτικά και Πάρεδρα μέλη της ΕΔΕ, Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Οι έχοντες ηλικία μέχρι και 45 ετών.
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλον φορέα.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία μόνο πρόταση, ατομική ή ως μέλος ερευνητικής ομάδος.
 • Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από μέλος το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν θα συνεκτιμάται η αποτελεσματικότητα και η απορροφητικότητα της προηγούμενης χρηματοδότησης. Πάντως, κατά τη διαδικασία επιλογής θα προτιμώνται ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΔΕ στο παρελθόν.
 • Να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ ή μέλη της Επιτροπής Έρευνας της ΕΔΕ.

 

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος από την ΕΔE – (κατεβάστε την από εδώ σε .doc)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας*
 • Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της προκήρυξης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλη υποτροφία ούτε θα λάβει κατά τη διάρκεια της παρούσης χρηματοδότησης
 • Επιστολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του Ερευνητικού Κέντρου ότι συμφωνεί με τη διενέργεια της μελέτης στο Κέντρο
 • Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού πρωτοκόλλου
 • Πιστοποιητικά αφορώντα τη διαθεσιμότητα επιστημονικών και υλικοτεχνικών υποδομών που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της έρευνας
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός (αναλώσιμα, αμοιβές)

 

Υποχρεώσεις ερευνητή:       

 • Ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Επιτροπή Έρευνας και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕ για την πρόοδο και εξέλιξη της μελέτης. Βάσει της προόδου της εξέλιξης της μελέτης και του προσεχούς προγραμματισμού της θα γίνεται η τμηματική εκταμίευση του ποσού της χρηματοδότησης.
 • Εάν ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση της χρηματοδότησης εντός εξαμήνου χάνει τη χρηματοδότηση, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.
 • Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της μελέτης θα γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΔΕ.

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά  των  υποψηφίων θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα εξετάζονται από Επιτροπή, η οποία θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

 

Αθήνα, 27/11/2020

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ

Γεώργιος Δημητριάδης

 

Top