Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η περιφέρεια του λαιμού ως νέο μέτρο του καρδιομεταβολικού κινδύνου: Η μελέτη Framingham Heart.

Η περιφέρεια του λαιμού ως νέο μέτρο του καρδιομεταβολικού κινδύνου: Η μελέτη Framingham Heart.

Neck Circumference as a Novel Measure of Cardiometabolic Risk: The Framingham Heart Study.

Sarah Rosner Preis, Joseph M. Massaro, Udo Hoffmann, Ralph B. D’Agostino Sr., Daniel Levy, Sander J. Robins, James B. Meigs, Ramachandran S. Vasan, Christopher J. O’Donnell, and Caroline S. Fox.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , doi:10.1210/jc.2009-1779

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Εισαγωγή: Η περιφέρεια του λαιμού, ένα μέτρο εκτίμησης του υποδορίου λίπους του ανώτερου τμήματος του σώματος, μπορεί να αποτελεί μια μοναδική αποθήκη λίπους που παρέχει τον πρόσθετο καρδιαγγειακό κίνδυνο επάνω από και πέρα από το λίπος του κεντρικού μέρους του σώματος. Μέθοδοι και αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 3307 ασθενείς (48% γυναίκες  ) στους οποίους είχε μετρηθεί η περιφέρεια του λαιμού και υποβλήθηκαν σε υπολογιστική τομογραφία προς εκτίμηση του σπλαχνικού λιπώδους ιστού (visceral adipose tissue, VAT). Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 51 έτη, μέσο BMI = 27.8 kg/m2 και μέση περιφέρεια λαιμού 40,5 εκατ. στους άνδρες και 34,2 εκατ. στις γυναίκες. Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα-μοντέλα γραμμικής συσχέτισης εξομοιωμένα ως προς φύλο για να αξιολογήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της αύξησης στην περιφέρεια του λαιμού και των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου (συστολική και διαστολική πίεση αίματος, χοληστερόλη και κλάσματα, τριγλυκερίδια, γλυκόζη νηστείας, ινσουλίνη και προινσουλίνη και αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, ΗΟΜΑ). Η περιφέρεια του λαιμού συσχετιζόταν με τον VAT [r = 0,63 (άνδρες) r = 0,74 (γυναίκες), P < 0,001] και BMI [r = 0,79 (άνδρες) r = 0,80 (γυναίκες) P < 0,001]. Μετά περαιτέρω εξομοίωση για VAT, η περιφέρεια του λαιμού συσχετιζόταν θετικά με τη συστολική πίεση αίματος, τη διαστολική πίεση αίματος στους άνδρες μόνο, τα τριγλυκερίδια, τη γλυκόζη πλάσματος νηστείας στις γυναίκες μόνο, την ινσουλίνη, την προινσουλίνη και το ΗΟΜΑ και συσχετιζόταν αρνητικά με την HDL (P για όλα <0.01). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στα μοντέλα που εξομοιώθηκαν για VAT και για BMI. Σε μία πολυπαραγοντική ανάλυση, η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου δεν συσχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με την περιφέρεια του λαιμού. Συμπεράσματα: Η περιφέρεια του λαιμού συσχετιζόταν με τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου ακόμα και μετά από εξομοίωση για VAT και BMI. Αυτά τα συμπεράσματα υποδεικνύουν ότι το υποδόριο λίπος του ανώτερου τμήματος του σώματος, μπορεί να αποτελεί μια μοναδική αποθήκη λίπους μπορεί να είναι μια μοναδική, παθογόνος αποθήκη λίπους.
Top