Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Οι επιδράσεις των διαφόρων συνδυασμών αναστολέων του ΜΕΑ στη λευκωματινουρία: τα αποτελέσματα της μελέτης GUARD.

Οι επιδράσεις των διαφόρων συνδυασμών αναστολέων του ΜΕΑ στη λευκωματινουρία: τα αποτελέσματα της μελέτης GUARD.

Effects of different ACE inhibitor combinations on albuminuria: results of the GUARD study.

Bakris GL, Toto RD, McCullough PA, Rocha R, Purkayastha D, Davis P.

Kidney International advance online publication, 19 March 2008; doi:10.1038/ki.2008.102.

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κλινική πράξη συνιστούν αποκλειστές του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης μόνους ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες με σκοπό τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της λευκωματινουρίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Οι διυδροπυριδινικοί αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου μπορεί να μειώνουν την αρτηριακή πίεση αλλά όχι τη λευκωματινουρία σε αυτούς τους ασθενείς. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκε η υπόθεση ότι αν συνδυαστεί ένας αποκλειστής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης είτε με ένα θειαζιδικό διουρητικό είτε με έναν αποκλειστή των διαύλων ασβεστίου θα προκληθεί παρόμοια μείωση της αρτηριακής πίεσης και της λευκωματινουρίας σε υπερτασικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η μελέτη ήταν διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη και αφορούσε 332 ασθενείς με υπέρταση, λευκωματινουρία και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λάμβαναν benazepril σε συνδυασμό είτε με amlodipine ή με hydrochlorothiazide για 1 χρόνο. Η μελέτη είχε σχεδιασμό απόδειξης της ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. Αμφότεροι οι συνδυασμοί μείωσαν σημαντικά το λόγο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων και την αρτηριακή πίεση σε καθιστή θέση στο σύνολο των ατόμων. Το ποσοστό των ασθενών που προχώρησαν προς έκδηλη λευκωματουρία ήταν παρόμοιο και στις 2 ομάδες. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι ασθενείς που είχαν μόνο μικρολευκωματινουρία και υπέρταση και βρέθηκε ότι μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων από αυτά που λάμβαναν το συνδυασμό αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου με το διουρητικό ομαλοποίησαν τη λευκωματινουρία. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία με benzaepril σε συνδυασμό με διουρητικό είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη μείωση της λευκωματινουρίας σε σύγκριση με το συνδυασμό του αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου με έναν αποκλειστή των διαύλων ασβεστίου. Αντιθέτως, η μείωση της αρτηριακής πίεσης, ιδίως της διαστολικής, ήταν μεγαλύτερη με το συνδυασμό με την amilodipine. Αυτή η διαφορά μεταξύ μείωσης της αρτηριακής πίεσης και της λευκωματινουρίας μπορεί να σχετίζεται με παράγοντες άλλους εκτός από την αρτηριακή πίεση.
Top