Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η πρόληψη της προόδου της αρτηριακής νόσου και ο διαβήτης: Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της ασπιρίνης και των αντιοξειδωτικών σε ασθενείς με διαβήτη και ασυμπτωματική περιφερική αγγειακή νόσο (Μελέτη POPADAD).

Η πρόληψη της προόδου της αρτηριακής νόσου και ο διαβήτης: Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της ασπιρίνης και των αντιοξειδωτικών σε ασθενείς με διαβήτη και ασυμπτωματική περιφερική αγγειακή νόσο (Μελέτη POPADAD).

Jill Belch, Angus MacCuish, Iain Campbell, Stuart Cobbe, Roy Taylor, Robin Prescott, et al. The prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease

BMJ 2008;337;a1840. doi:10.1136/bmj.a1840


Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν να διευκρινιστεί αν η θεραπεία με αντιοξειδωτικά και ασπιρίνη, μόνα ή σε συνδυασμό είναι πιο αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο στο να μειώνει την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με διαβήτη και ασυμπτωματική περιφερική αγγειακή νόσο. Πρόκειται για μελέτη  πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 2Χ2 και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, που διεξήχθη σε 16 νοσοκομεία. Συμμετείχαν 1276 άτομα άνω των 40 ετών με διαβήτη Τ1 ή Τ2 και σφυρο-βραχιόνιο δείκτη πιέσεως 0,99 ή μικρότερο, αλλά χωρίς συμπτωματική καρδιαγγειακή νόσο. Τριακόσιοι είκοσι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 100mg ασπιρίνης και κάψουλα με αντιοξειδωτικά, 318 να λάβουν ασπιρίνη και εικονικό φάρμακο, 320 κάψουλα με αντιοξειδωτικά και εικονικό φάρμακο και 318 να λάβουν δισκίο και κάψουλα με εικονικό φάρμακο. Πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ο θάνατος από στεφανιαία νόσο ή ΑΕΕ, το μη θανατηφόρο ΟΕΜ ή ΑΕΕ ή ο ακρωτηριασμός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν βρέθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ ασπιρίνης και αντιοξειδωτικών. Μετά από 7 έτη παρακολούθησης, συνολικά 116 από τα 638 συμβάματα που ανήκαν στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο συνέβησαν στην ομάδα ατόμων που λάμβανε ασπιρίνη, 117 σε όσους δεν ελάμβαναν ασπιρίνη (18,2 έναντι 18,3%, λόγος σχετικών κινδύνων 0,98, 95% confidence interval 0,76 έως 1,26). Σαράντα τρεις θάνατοι εξαιτίας στεφανιαίας νόσου ή ΑΕΕ συνέβησαν στην ομάδα ατόμων που λάμβανε ασπιρίνη και 35 σε όσους δεν ελάμβαναν ασπιρίνη (6,7 έναντι 5,5%, λόγος σχετικών κινδύνων 1,23, 95% confidence interval 0,79 έως 1,93). Επίσης 117 από τα 640 (18,3%) συμβάματα που ανήκαν στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο συνέβησαν στην ομάδα ατόμων που λάμβανε ασπιρίνη σε σύγκριση με τα 116 από τα 636 (18,2%) σε όσους δεν ελάμβαναν αντιοξειδωτικά. Σαράντα δύο θάνατοι εξαιτίας στεφανιαίας νόσου ή ΑΕΕ συνέβησαν στην ομάδα ατόμων που λάμβανε αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με 36 σε όσους δεν ελάμβαναν αντιοξειδωτικά (6,6 έναντι 5,7%, λόγος σχετικών κινδύνων 1,21, 95% confidence interval 0,78 έως 1,89). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή δεν παρέχει ενδείξεις που να υποστηρίζουν τη χρήση ασπιρίνης ή αντιοξειδωτικών στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνησιμότητας στους ασθενείς με διαβήτη που μελετήθηκαν.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ: Οι γιατροί και οι συγγραφείς των κατευθυντηρίων οδηγιών πρέπει να δίνουν σημασία στην ένδειξη ότι η ασπιρίνη πρέπει να συνταγογραφείται μόνο σε ασθενείς με εγκατεστημένη, συμπτωματική καρδιαγγειακή νόσο!!
Top