Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Ο αυξητικός παράγων του συνδετικού ιστού και η επιρρέπεια για νεφρική και αγγειακή νόσο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1.

Ο αυξητικός παράγων του συνδετικού ιστού και η επιρρέπεια για νεφρική και αγγειακή νόσο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1.

 Connective Tissue Growth Factor and Susceptibility to Renal and Vascular Disease Risk in Type 1 Diabetes

Ayad A. Jaffa, William R. Usinger, M. Brent McHenry, Miran A. Jaffa, Stuart R. Lipstiz, Daniel Lackland, Maria Lopes-Virella, Louis M. Luttrell, Peter WF. Wilson, and The DCCT/EDIC Study Group

Δημοσιεύτηκε online στις 11 Μαρτίου 2008
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, doi:10.1210/jc.2007-2544

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Σκοπός: Να εκτιμηθεί η σημασία του αυξητικού παράγοντα του συνδετικού ιστού (connective tissue growth factor, CTGF) ως καθοριστικού παράγοντα ανάπτυξης νεφρικών και αγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 (ΣΔΤ1). Μέθοδοι και Αποτελέσματα: Μετρήθηκαν τα επίπεδα πλάσματος και ούρων του CTGF και του CTGF N κλάσματος σε 1050 άτομα με ΣΔΤ1 που συμμετείχαν στη μελέτη DCCT/EDIC. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με υπέρταση είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα του CTGF N κλάσματος στο πλάσμα συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς υπέρταση (P=0.0005). Με μέθοδο πολλαπλής εξάρτησης δείχτηκε θετική και ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ επιπέδων CTGF N κλάσματος και του ρυθμού απέκκρισης λευκωματίνης (P<0.0001). Οι ασθενείς με λευκωματουρία είχαν υψηλότερα επίπεδα CTGF N κλάσματος από ότι οι ασθενείς με διαβήτη με ή χωρίς μικρολευκωματινουρία (P<0.0001). Σε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση δείχτηκε ανεξάρτητη και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων CTGF N κλάσματος και πάχους έσω-μέσου χιτώνα (intima-media thickness, IMT) της κοινής και έσω καρωτίδας. Ο σχετικός κίνδυνος (RR) για αυξημένο IMT ήταν υψηλότερος σε ασθενείς που είχαν τόσο υψηλά επίπεδα CTGF N κλάσματος όσο και λευκωματουρία σε σύγκριση με ασθενείς φυσιολογικά επίπεδα CTGF N κλάσματος και φυσιολογική αποβολή λευκωματίνης (RR=4.76; 95% confidence interval, 2.21–10.25, P<0.0001). Συμπέρασμα: Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα επίπεδα πλάσματος του CTGF αποτελούν δείκτη κινδύνου για διαβητική αγγειακή και νεφρική νόσο.

 

Top