Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Τα επίπεδα του νατριουρητικού πεπτιδίου στο πλάσμα: είναι βιοχημικός δείκτης αποτελεσματικής θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης;

Τα επίπεδα του νατριουρητικού πεπτιδίου στο πλάσμα: είναι βιοχημικός δείκτης αποτελεσματικής θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης;

Plasma brain natriuretic peptide: a biochemical marker of effective blood pressure management?

Andreadis EA, Georgiopoulos DX, Tzavara CK, Katsanou PM, Fragouli EG, Mavrokefalou EM, Chatzis NA, Ifanti GK, Diamantopoulos EJ.

J Hypertens 2009;27(2):425-32.

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου
 

Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μελέτη που προέρχεται από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Δ’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Η μελέτη διαπραγματεύεται μια ακόμα πιθανή χρήση ενός δείκτη που βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης των επιπέδων του νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP) στο πλάσμα με τα επίπεδα της αρτηριακή πίεσης (ΑΠ) κατά τη ένταξη στη μελέτη και μετά τη χορήγηση αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής. Μελετήθηκαν προοπτικά 186 άτομα με νεοδιαγνωσθείσα ιδιοπαθή υπέρταση χωρίς βλάβη στα όργανα στόχους και μέση ηλικία 48,7 +/- 10,9 έτη. Η έναρξη της αγωγής έγινε με 150 mg ιρμπεσαρτάνης την ημέρα και διπλασιάστηκε σε 4 εβδομάδες στις περιπτώσεις με ανεπαρκή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Όπου υπήρχε ένδειξη, προστέθηκαν 12,5 mg υδροχλωροθειαζίδης μόνης ή σε συνδυασμό με 5-10 mg αμλοδιπίνης, την 8η εδβομάδα της παρακολούθησης. Τα επίπεδα του BNP μετρήθηκαν κατά την  ένταξη και μετά 3 μήνες αντιυπερτασικής αγωγής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα του BNP κατά την ένταξη συσχετίζονταν με τη συστολική ΑΠ (r = 0,27, P < 0,001), ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, το BMI και την, υπερηχογραφικά προσδιορισμένη, μάζα της αριστερά κοιλίας (beta = 11,81, SE = 3,82, P = 0,002). Επιπλέον, υψηλότερα επίπεδα BNP παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 σε σύγκριση με ασθενείς με υπέρταση σταδίου 1 (διάμεση τιμή 38,9 vs 29,9 pg/ml, P = 0,022). Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του BNP και των διακυμάνσεων της συστολικής ΑΠ (beta = 0,03, SE = 0,01, P = 0,034). Κατά την παρακολούθηση, τα επίπεδα του BNP μειώθηκαν στο 64,7% των συμμετεχόντων των οποίων η αρτηριακή πίεση ρυθμίστηκε, σε αντίθεση με τα άτομα με πτωχή αντιυπερτασική ρύθμιση (διάμεση μεταβολή -14,5 vs -1,3 και διάμεσο εύρος -34,4 έως -4,4 vs -9,6 έως 10,9, αντίστοιχα, P < 0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σ’ αυτό τον πληθυσμό με αρτηριακή υπέρταση, τα αυξημένα επίπεδα BNP σχετίζονταν με υψηλότερα επίπεδα ΑΠ και διακύμανσης της συστολικής ΑΠ. Η μείωση των επιπέδων του BNP που παρατηρήθηκε στα άτομα που ρυθμίστηκαν δείχνει ότι το BNP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βιοχημικός δείκτης επιτυχούς ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης και προστασίας των οργάνων στόχων.

Top